Lesní mateřská škola a ekocentrum Berounka z. s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici ředitel/ka.

Nabízíme:

 • kreativní, vřelé a přívětivé prostředí zavedené lesní mateřské školy,
 • možnost osobního i profesního růstu (vzdělávací aj. podporu),
 • pracovní dobu v rozsahu 36 hodin/týdně (z toho přímá pedagogická práce v rozsahu 4-8 hod./týdně),
 • dovolenou v rozsahu 8 týdnů ročně,
 • jmenování na pozici ředitele s výkonem funkce obdobně jak je uvedeno v § 164 a § 165 odst. 1, odst. 2 písm. a), b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborným a jiném vzdělávání, v platném znění,
 • finanční ohodnocení odpovídající vedoucí pozici v tomto typu vzdělávacích institucí.

Požadujeme:

 • předpoklady pro výkon činností ředitele/ky školy stanovené § 5 odst. 1zákonač. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění,
 • odbornou kvalifikaci odpovídající § 6 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění (předškolní a mimoškolní pedagogika maturita, VOŠ, bakalářské nebo magisterské studium),
 • délku pedagogické praxe v souladu s § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění (nejméně 3 roky),
 • znalost školské problematiky a školských předpisů,
 • osobnostní předpoklady pro pracovní místo ředitele/ky mateřské školy (zejména občanská a morální bezúhonnost, organizační a řídící schopnosti, zdravotní způsobilost, znalost českého jazyka),
 • zkušenosti a kompetence pro vedení týmu, spolehlivost,
 • efektivní a empatickou komunikaci s rodiči,
 • znalost alternativních směrů pedagogiky,
 • dobrou fyzickou kondici,
 • zkušenost s dotačními řízeními a vedením Šablon výhodou.

K přihlášce prosím přiložte následující dokumenty:

 • přihláška ke konkurzu na obsazení pracovního místa ředitele/ky výše uvedené mateřské školy s těmito údaji:
 • kontaktní adresa pro doručování,
 • číslo telefonu,
 • e-mailová adresa,
 • strukturovaný profesní životopis,
 • motivační dopis,
 • písemná koncepce rozvoje a řízení školky (max. rozsah 3 normostrany),
 • scan nebo fotokopie dokladu o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení potvrzený posledním zaměstnavatelem,
 • scan nebo fotokopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání – maturitní vysvědčení), osvědčující kvalifikační předpoklady (pedagogické vzdělání), originál nebo úředně ověřenou kopii nutno předložit během případné účasti v druhém kole výběrového řízení – osobním pohovoru.
 • scan nebo fotokopie – výpisu z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), originál nebo úředně ověřenou kopii nutno předložit během případné účasti v druhém kole výběrového řízení – osobním pohovoru.
 • scan nebo fotokopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ky (ne starší 2 měsíců), originál nebo úředně ověřenou kopii nutno předložit během případné účasti v druhém kole výběrového řízení – osobním pohovoru.

Další informace:

Předpokládaný termín jmenování na pozici ředitele/ky mateřské školy je 1. 3. 2024 nebo dle domluvy s vybraným uchazečem.

Přihlášky s uvedenými doklady pošlete do 31. 1. 2024 na e-mailovou adresu:

konkurz@lesniskolkaberounka.cz.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení na uvedenou mateřskou školu kdykoliv v průběhu výběrového řízení.

Do druhého kola výběrového řízení budou uchazeči pozváni telefonicky během prvního týdne měsíce února 2024. Neúspěšní kandidáti budou informováni e-mailem. Druhé (ústní a praktické) kolo výběrového řízení proběhne v druhé polovině února 2024. Výsledek druhého kola bude uchazečům sdělen do 5 pracovních dní od uzavření druhého kola výběrového řízení stejným způsobem jako v prvním kole

Podklady k výběrovému řízení zaslané uchazeči budou po uzavření druhého kola výběrového řízení smazány. LMŠ Berounka se zavazuje, že osobní údaje sdělení uchazeč e v dokumentech doručených do výběrového řízení použije pouze pro účely výběrového řízení a nebude žádné osobní údaje uchazečů archivovat.

V Druztové dne 4. 1. 2024